Hoe gaat N&N dental om met uw privacy?

Privacy statement (website) N&N dental neemt uw privacy zeer serieus en behandelt al uw persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. N&N dental handelt altijd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

In dit privacy statement legt N&N dental u uit welke gegevens van u worden verwerkt indien u de website bezoekt (www.nndental.nl) met welk doel, en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. N&N dental raadt u aan dit privacy statement daarom aandachtig door te nemen.

1. Over N&N dental

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is N&N dental B.V. kantoorhoudende en gevestigd te (3481 VP) Harmelen, aan de Mauritshof 142, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 86579851.

Alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens door N&N dental kunnen gericht worden aan info@nndental.nl via gewone post gericht aan Maurtishof 142, 3481 VP Harmelen en telefonisch op het nummer 0348-443000.

2. Op wie is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid geldt voor personen die de website van N&N dental bezoeken en gebruiken en via de website contact opnemen met N&N dental.

3. Welke persoonsgegevens worden door N&N dental verwerkt, waarom en op welke grondslag?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor N&N dental persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens N&N dental voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door N&N dental worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Patiënten Wanneer u zich als patiënt inschrijft bij N&N dental, moet u daarvoor het online inschrijfformulier invullen.

Solliciteren Persoonsgegevens die door de sollicitant aan N&N dental worden doorgegeven worden uitsluitend door N&N dental gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. N&N dental verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of door middel van formulieren, de interne vacaturesite of door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens en documenten die door u worden verstrekt, waaronder contactgegevens, CV en motivatiebrief, worden door N&N dental onder meer verwerkt

• om te bepalen of u in aanmerking komt voor de vacature waarop u heeft gesolliciteerd of, in geval van een open sollicitatie, u in aanmerking komt voor een positie binnen de N&N dental N&N dental verwerkt in dat kader de volgende gegevens:

• uw achternaam, voornamen, initialen, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke communicatie bijvoorbeeld uw e-mailadres;

• nationaliteit en geboorteplaats;

• gegevens over de door u gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;

• gegevens betreffende de aard en inhoud van uw huidige dienstverband en gegevens over de beëindiging daarvan;

• gegevens over de aard en inhoud van vorige dienstverbanden en beëindiging daarvan;

• andere gegevens die met het oog op het vervullen van de functie die door u zijn verstrekt of van u bekend zijn. N&N dental verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die zien op de gezondheid, godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven, strafrechtelijk verleden dan wel lidmaatschap van een vakvereniging. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt N&N dental hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant.

3. Wat zijn uw rechten?

Onder de AVG beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan: • Inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

4. Rectificatie:

u heeft het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens. Indien mogelijk, kunt u aanvullende persoonsgegevens verstrekken om zo de verzameling van persoonsgegevens volledig te maken.

• Recht om vergeten te worden: in sommige gevallen heeft u het recht om N&N dental te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen (het recht om vergeten te worden).

• Recht op beperking: in sommige gevallen heeft u het recht om van N&N dental de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft betwist. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, zal N&N dental gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van de AVG toch geoorloofd is.

• Recht op bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van N&N dental N&N dental zal dan de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij N&N dental aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. Hoe beschermt N&N dental uw persoonlijke informatie?

N&N dental neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

7. Waar kunt u uw klacht indienen?

Als u vermoedt dat er inbreuk is gepleegd op wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en de kwestie kan niet in onderling overleg geregeld worden tussen u en de N&N dental, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen? Mocht u nog vragen hebben over ons privacy statement dan kunt u een e-mail sturen naar info@nndental.nl